بازگشت

بنان بن نافع مي گويد


از امام رضا درباره ي امام بعدي پرسيدم.

فرمودند: «كسي كه هم اكنون از اين در بر تو وارد مي شود، امام و حجت خداوند است پس از من.»

در اين حال حضرت جواد وارد اتاق شدند و رو به من كرده فرمودند: «اي پسر نافع! ما آن امامانيم كه وقتي مادر به ما حامله مي شود، پس از چهل روز صدا را مي شنويم و هنگامي كه چهار ماه گذشت، خداوند اعلام زمين را برايمان بالا مي آورد و دورها را نزديك مي سازد به نحوي كه فرود آمدن قطره ي باراني - مفيد باشد يا مضر - از ديد ما پنهان نمي ماند.

و اين كه خدمت حضرت ابوالحسن گفتي حجت بعد از تو كيست، همان است كه حضرتش فرمود.»

«او بر تو حجت است.»

در اين لحظه حضرت امام رضا فرمودند: «اي پسر نافع! تسليم او باش و به پيروي اش اعتراف كن كه روح او، روح من است و روح من، روح رسول خدا است - صلي الله عليه و آله -» [1] .[ صفحه 20]
پاورقي

[1] مناقب ابن شهر آشوب - ج 2 - صفحه ي 435.