بازگشت

حسن بن جهم مي گويد


خدمت حضرت امام رضا نشسته بودم. امام، پسرش جواد را كه كودك بود طلبيد و بر زانو نشانيد.

سپس به من فرمود: «پيراهنش را بيرون بياور!»

من پيراهن كودك را درآوردم.

امام فرمود: «بين دو شانه اش را نگاه كن!»

نگاه كردم، ديدم كه روي يك شانه، مهري هست كه انگار در گوشت فرورفته.

امام فرمود: «اين را مي بيني؟ پدرم همين نشان را در همين مكان داشت.» [1] .[ صفحه 19]
پاورقي

[1] اصول كافي - جلد 1 - صفحه ي 321.